Lech Kaczyński

Kalendarium

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy lechkaczynski.org (dalej: serwis) jest prowadzony przez Fundację Nowy Kierunek (dalej: Administrator) z siedzibą w Warszawie (02-018), ul. Nowogrodzka 84/86, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana, własność prywatna krajowa pozostała, fundacje, KRS 0000375992, NIP 5213595770, REGON 142796931.
 2. Serwis ma na celu niekomercyjne propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat życia, działalności, dorobku i spuścizny śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
 3. Administrator zastrzega, iż materiały umieszczone w serwisie objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 j.t.).
 4. Administrator oświadcza, iż posiada prawa autorskie do zamieszczonych przez niego materiałów własnych w serwisie, względnie posiada stosowne zezwolenie od autorów na rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Administratora dla celów związanych z prowadzeniem serwisu.

II. Zamieszczanie materiałów przez użytkowników Internetu

 1. Serwis umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu (dalej: Użytkownik) przesyłanie Administratorowi zdjęć (w dowolnym formacie), w tym także w formie wiadomości MMS, filmów reporterskich oraz tekstów prasowych i informacyjnych (łącznie zwanymi Materiałami) dotyczących życia i działalności śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik może również doręczać administratorowi Materiały inną drogą niż elektroniczna. W takiej sytuacji przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 3. Użytkownik przesyłając do Administratora materiał oświadcza przez fakt akceptacji niniejszego Regulaminu, że posiada prawa autorskie do przedmiotowego Materiału, względnie stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie Materiału, w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie Administratorowi uprawnienia do korzystania z Materiałów dla celów serwisu.
 4. Użytkownik może przesyłać Administratorowi wyłącznie Materiały na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku przesłania przez Użytkownika Materiału zawierającego elementy determinujące uzyskanie zgody osób trzecich (wizerunek osoby, część jego utworu, itp.) Użytkownik jest zobligowany przed wysłaniem danego Materiału uzyskać stosowne zgody i zezwolenia na rozpowszechnianie materiału. Wysłanie Materiału przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on stosowne i odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone, na podstawie których publikacja Materiałów w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich ponosi Użytkownik Serwisu, który przesłał Materiał. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały wysłane przez Użytkowników.
 5. Użytkownik nie może wysyłać Materiałów, których nie jest autorem, a co do których nie posiada zgody na ich rozpowszechnianie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem Administratora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek publikacji Materiału w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się podjąć na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich, jak również pokryje wszelkie uzasadnione koszty, jakie poniósł Administrator wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
 6. Poprzez przesłanie Materiału Administratorowi Użytkownik nie przenosi na rzecz Administratora autorskich praw majątkowych do przesłanych Materiałów. Autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację Materiałów na stronach Serwisu.
 7. Każdorazowe wysłanie przez Użytkownika Materiału oznacza udzielenie Administratorowi bezwarunkowej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie, nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie przedmiotowego Materiału w Serwisie, każdej z podstron Serwisu i dowolnej jego części oraz zgody na opatrywanie Materiałów komentarzami i odnośnikami, jak również opracowania na podstawie Materiału utworów zależnych, a to w związku z realizacją przez serwis swojego celu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczeniu w serwisie Materiałów przesyłanych przez użytkowników. Odmowa publikacji Materiału może być uwarunkowana niską jakością merytoryczną materiału, jego sprzecznością z celem serwisu, jak również oczywistym i niebudzącym wątpliwości Administratora naruszeniem praw osób trzecich.
 9. Użytkownik przesyłając Materiał do Administratora ma prawo żądać opatrzenia Materiału właściwym tytułem, nazwą, komentarzem lub opisem bądź zawrzeć informacje, o których stanowi rozdział III pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 10. Wysłanie Materiału przez Użytkownika drogą elektroniczną, oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na kontakt Administratora z Użytkownikiem na adres elektroniczny, z którego Materiał został wysłany.
 11. Bezwzględnie zabronione jest przesyłanie przez Użytkowników Materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści lub przemocy na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających lub propagujących systemy totalitarne, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, bez właściwej zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku w Serwisie.

III. Dane osobowe

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, podanych w jakiekolwiek formie przez Użytkowników.
 2. Użytkownicy mogą wraz z przesłanym Materiałem wyrazić zgodę na publikację ich danych osobowych bądź żądać anonimizacji tych danych.
 3. Podając dane osobowe Użytkownik stwierdza, że są one prawdziwe.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, informując Użytkowników, których Materiały są zamieszczone w serwisie o dokonanych zmianach. Użytkownicy, których Materiały zostały zamieszczone w serwisie mają prawo odmówić zgody na publikację ich Materiałów w związku ze zmianą niniejszego Regulaminu.
 2. Przesyłając Materiał Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i jego treść akceptuje.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowej rezygnacji z funkcji przesyłania Materiałów przez Użytkowników, bądź jej całkowitej likwidacji.
« wsteczdalej »

Razem stwórzmy kalendarium życia Lecha Kaczyńskiego!

W tym miejscu w przyszłości będą mogli Państwo znaleźć obszerne informacje, materiały i dokumenty dotyczące Lecha Kaczyńskiego. Naszym marzeniem jest, aby jawna dokumentacja z takich instytucji jak Kancelaria Prezydenta RP, Urząd m.st. Warszawy, Ministerstwo Sprawiedliwości, Najwyższa Izba Kontroli czy Uniwersytet Gdański, związana z działalnością publiczną Lecha Kaczyńskiego, stała się dostępna dla wszystkich.

Mamy nadzieję, że będzie to również miejsce, w którym – z Państwa pomocą – w pełni pokażemy, jakim człowiekiem był Lech Kaczyński. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą: przesyłajcie nam wszelkie listy, wspomnienia, zdjęcia, autografy, pamiątki – to wszystko, co wiąże się z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.

Razem stwórzmy kalendarium Jego życia!

Materiały lub ich kopie można wysyłać:
•  drogą elektroniczną na adres: archiwum@lechkaczynski.org,
•  drogą pocztową na adres: Fundacja Nowy Kierunek, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa.

Materiały w formie plików komputerowych znacznych rozmiarów (udostępniamy serwer FTP) lub inne formy przekazania materiałów prosimy zgłaszać mailem na adres: redakcja@lechkaczynski.org.

Przesłanie materiałów oznacza akceptację Regulaminu zamieszczania materiałów w serwisie internetowym LechKaczynski.org, w szczególności oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do materiałów, względnie stosownych zezwoleń na rozpowszechnianie materiałów, w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie Administratorowi uprawnienia do korzystania z materiałów dla celów serwisu.

« wsteczdalej »

Razem stwórzmy kalendarium Jego życia!

Posiadasz ciekawe materiały? Napisz do nas

Materiały lub ich kopie można wysyłać:

 • drogą elektroniczną na adres: archiwum@lechkaczynski.org,
 • drogą pocztową na adres: Fundacja Nowy Kierunek, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa.

Materiały w formie plików komputerowych znacznych rozmiarów (udostępniamy serwer FTP) lub inne formy przekazania materiałów prosimy zgłaszać mailem na adres: redakcja@lechkaczynski.org.

Przesłanie materiałów oznacza akceptację Regulaminu zamieszczania materiałów w serwisie internetowym LechKaczynski.org, w szczególności oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do materiałów, względnie stosownych zezwoleń na rozpowszechnianie materiałów, w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie Administratorowi uprawnienia do korzystania z materiałów dla celów serwisu.